Tidsbegrænset leje

Er lejeaftalen for et bestemt tidsrum, ophører aftalen når den er udløbet. Der behøves ingen opsigelse her. Hvis i ikke har aftalt andet, er aftalen uopsigelig fra begge parter.


Hvis du ejer lejligheden kan du udleje boligen i en begrænset periode, hvis det er angivet i lejeaftalen. Aftalen har ingen faste rammer for tid, det kan derfor være alt fra 1 måned til 2,345 år – så længe det er dokumenteret i lejekontraktens §11 om særlige vilkår. Som ejer er det vigtigt at du dokumenterer din grund for tidsbegrænsningen, det kan evt. være ”den skal sælges”.
Læs nærmere om udlejning af boliger under salg

Ved tidsrum over 2 år hvor lejer ønsker at forsætte aftalen ubegrænset, kan Boligretten tage stilling til om hvor vidt eller ej lejers begrundelse for tidsbegrænsningen er valid eller ej.

Tidsubegrænset leje

Er aftalen lavet for en tidsubegrænset eller ubestemt periode, kan udlejer som udgangspunkt ikke opsige aftalen, men mindre denne i væsentlig grad misligholdes af lejer, f.eks. særlig grov overtrædelse af husorden, manglende huslejebetaling over længere periode, overtrædelse af regler vedr. kæledyr eller lignende.

Ved tidsubegrænset leje kan lejer opsige lejemålet med en i lejekontrakten aftalt opsigelsesfrist, dog max. 3 måneder. Lejer dækker fortsat udgifter til husleje og a conto forbrug i opsigelsesperioden. Vælger lejer at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er du som udlejer forpligtet til at klargøre lejemålet til genudlejning og aktivt annoncere efter nye lejere, som kan overtage lejemålet hurtigst muligt. Læs nærmere om depositum og forudbetalt leje.

Udlejers opsigelse af lejeaftale

Som udlejer kan du opsige en gældende lejeaftale ved:

- Udlejning af enkelte værelser, når værelset er en del af udlejers egen bopæl (lejlighed eller en- eller tofamilies hus)
- Udlejning af en lejlighed i en tofamilies beboelsesejendom, hvor udlejer selv bor i den anden lejlighed
- Inddragelse af den lejede lejlighed til eget brug (fordi udlejer selv skal bo i lejligheden – bemærk: det forbindes ikke med retmæssig eget brug at sætte boligen til salg)
- Nedrivning af ejendommen eller så omfattende ombygning / renovation at boligen ikke kan bebos imens renovationen forestår (i så fald skal udlejer tilbyde lejer genhusning)
- Lejers tilsidesættelse af betingelserne i lejekontrakten eller af god skik og orden, trods udlejers påtale heraf (Læs mere herom i Lejelovens §79)

En opsigelse fra udlejers side skal altid være skriftlig og indeholde oplysning om grunden til opsigelsen. Endvidere skal det fremgå, at lejer har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest 6 uger efter, vedkommende har modtaget denne. Hvis opsigelsen ikke opfylder disse betingelser, er den ugyldig.

Med mindre i har aftalt andet i lejeaftalen, kan udlejer ikke opsige lejer i forbindelse med salg af en ejerlejlighed, der er lejet ud mens den var under salg. Salg af boligen er ikke omfattet af udlejers ret til selv at anvende boligen. Derimod vil det være købers ret at opsige lejer med henblik på egen brug af boligen til beboelse. Opsigelsesvarsel for denne type opsigelse er 12 måneder.

Læs mere om opsigelsesregler i Lejelovens Kapitel XIII, § 82-84

Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.